RTBS2

Renata Bielaszewska-Mamzer, która obecnie przewodzi Zarządowi Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. z o.o zamiast ogłosić nowy przetarg i unieważnić poprzedni na budowę parkingu wielopoziomowego za 2 mln 259 tys. zł, który nigdy nie został wykonany, 16 stycznia 2015 roku – czyli niemalże po dwóch latach po poprzednim przetargu, łamiąc prawo podpisała aneks do umowy zawartej z wykonawcą. Co ciekawe nie posiadał on wymaganego zasobu kadrowego, co powinno wykluczyć go z postępowania.

276 tys. złotych – taką kwotę musiało zwrócić Bankowi Ochrony Środowiska Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi przez Urząd Zamówień Publicznych przy realizacji budowy parkingu przez byłą prezes KTBS Renatę Bielaszewską-Mamzer. Oprócz tego spółka, będzie musiała zapłacić karne odsetki.

Kontrolerzy z Urzędu Zamówień Publicznych po przeprowadzeniu analizy dokumentów dopatrzyli się szeregu nieprawidłowości w tym m.in. braków w dokumentacji, braku odpowiedniej kadry u wykonawcy a także niezgodne z przepisami aneksowanie inwestycji przez byłą prezes KTBS. Budowa parkingu powinna odbyć się w ramach nowego zamówienia. – Tymczasem zamawiający jedynie w drodze aneksu, bez przeprowadzenia nowego postępowania, udzielił zamówienie na przedmiot tak istotnie różny od pierwotnego, że w istocie zupełnie nowy. Nie sposób bowiem uznać, że parking wielopoziomowy jest tym samym, co parking naziemny– czytamy w piśmie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zobacz także: UZP potwierdza – były nieprawidłowości przy budowie parkingu

Zgodnie z zaleceniami Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, wydanymi w związku ze stwierdzeniem przez Urząd Zamówień Publicznych nieprawidłowości przy realizacji Projektu Miejskiego przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego objętego umową inwestycyjną dotyczącą budową parkingu, zaszły przesłanki do obniżenia i zwrotu udzielonej Pożyczki JESSICA o kwotę 276.446,87 złotych.

Odpowiedzialności nie uniknie także Renata Bielaszewka-Mamzer. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie złożył zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu przepisów przy udzielaniu zamówienia publicznego przez była prezes KTBS.

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są upomnienie, nagana, kara pieniężna oraz zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.