012

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczyna śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z działalnością Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej Warcisław. To efekt kontroli przeprowadzonej w kamieńskim ratuszu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agenci w 86-stronicowym dokumencie przedstawili sposób w jaki w Kamieniu zapadały decyzje dotyczące wydatkowania w kamieńskim ratuszu milionów złotych.

Kamieńska Spółdzielnia Socjalna „Warcisław” została zarejestrowana na początku 2010 roku. W okresie kontrolowanym przez CBA, jej prezesami byli najpierw Waldemar Predko – a po jego rezygnacji Ewa Romanowicz. W trakcie kontroli agencji odebrali oświadczenia od byłego burmistrza Bronisława Karpińskiego, Przemysława Kaczorowskiego – ówczesnego radcy i pełnomocnika Bronisława Karpińskiego, Waldemara Predki oraz Sebastiana Mamzera – byłego kierownika referatu planowania, inwestycji i gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego. Przesłuchano także obecnego burmistrza oraz dwóch innych urzędników.

Z protokołu CBA wyłania się obraz, pokazujący że część urzędników od których obierano oświadczenia i zeznania zasłaniała się niewiedzą lub błędną interpretacją ustawy. Agenci CBA ustalili, że były burmistrz potrafił zawrzeć umowę na wykonawstwo przed wydaniem opinii i ogłoszeniem wyników konkursów.

Bronisław Karpiński przyjmując oferty złożone przez Kamieńską Spółdzielnie Socjalną „Warcisław”, która nie dysponowała żadnym sprzętem w konkursach na realizację zadań publicznych mając informację o planowanym udziale podwykonawcy tj. PGK – co było niezgodne z prawem – doprowadził do sytuacji, że w ocenie agentów CBA z ogólnej sumy dotacji 3 mln 054 tys. złotych ponad 2 mln 170 tys. złotych trafiło do podmiotu nieuprawnionego.

23 kwietnia wszczęto śledztwo z art. 231 par. 1 kk, dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Postępowanie znajduje się w fazie wstępnej, planowane są czynności procesowe, o szczegółach prokurator nie informuje – stwierdza rzecznik prokuratury Małgorzata Wojciechowicz.

Czego dotyczy wspomniany przez prokurator artykuł Kodeksu Karnego? Chodzi o nadużycie uprawnień. Według przepisów funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. Jak informuje prokurator Małgorzata Wojciechowicz Gmina Kamień Pomorski w sprawie występuje w charakterze pokrzywdzonego.