Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pani Grażyna Ingielewicz przy udziale Prezesa NFOŚ Pana Kazimierza Kujda oraz Posła Ziemi Szczecińskiej Pana Artura Szałabawka w dniu 11 grudnia 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa.

Całkowita wartość projektu wyniesie 62 920 159,74 zł z czego 32 655 165,10 zł zostanie dofinansowana ze środków unijnych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020 i obejmie m.in.: modernizację oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 7,56 km.

Dzięki tym działaniom 1515 nowych użytkowników zostanie przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnia zostanie dostosowana do stale rosnącej liczby użytkowników poprzez inwestycję w obiekty zwiększające jej wydajność oraz wybudowanie obiektów umożliwiających zgodnie z wymaganiami- gospodarowaniem osadami pościekowymi.

Poprzez nowelizację projektu zostaną osiągnięte wymagania wynikające z Dyrektywy 9/271/EWG dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych.