1

W placówkach oświatowych podległych gminie Wolin pracuje 145 nauczycieli, w tym 60 mianowanych. Do tych ostatnich 31.08.2015 r. dołączyło 5 pedagogów, którzy odebrali akty mianowania.

Nim odebrali oni akty mianowania, złożyli rotę ślubowania o treści „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

3

W lipcu w Urzędzie Miejskim w Wolinie przeprowadzono egzaminy dla nauczycieli wolińskich szkół podstawowych i gimnazjów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrz powołał dla każdego nauczyciela komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów przygotowanych przez MEN. Do egzaminu przystąpiło 4 nauczycieli gimnazjum, jeden nauczyciel szkoły podstawowej i tylu samo egzamin ten zdało. Wśród nich: 2 nauczycieli języka niemieckiego, 1 nauczycieli historii, 1 nauczyciel katecheta i 1 nauczyciel matematyki. Prezentacja dorobku zawodowego nauczycieli w trakcie egzaminu była dowodem na ich rozwój kompetencji w zawodzie nauczyciela, doskonaleniem własnego warsztatu pracy, umiejętnością stosowania aktywnych metod nauczania i została oceniona przez komisję najwyższą liczbą punktów wg obowiązującej skali.

4

Mianowanym serdecznie gratulujemy i życzymy możliwie szybkiego uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – stopnia nauczyciela dyplomowanego.

źródło:
UM w Wolinie