Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim 72-400 przy ul. Szczecińskiej 2 ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

1.Wózek widłowy podnośnikowy /sztaplarka/dv1661.28.10 nr fabryczny 11834. Rok prod.1985. Cena wywoławcza – 3.900,00 zł;
2.Ładowarka doczepna ”Cyklop T-214”. Rok prod.1983. Cena wywoławcza -2.900,00 zł.
3.Samochód ciężarowy STAR 200 / hakowiec /,nr. rejestracyjny ZKAG436 . Rok produkcji 1987. Cena wywoławcza – 5.900,00 zł; 4.Samochód ciężarowy /śmieciarka /, nr .rejestracyjny ZKA00017. Rok produkcji 1992. Cena wywoławcza – 6.000,00 zł;
5.Samochód ciężarowy Star 200 /hakowiec/, nr. rejestracyjny ZKAC126. Rok produkcji 1976. Cena wywoławcza – 4.000,00 zł;
6.Samochód dostawczy VW T-4, nr. rejestracyjny ZKA03826. Rok prod. 1998. Cena wywoławcza -2.800.00 zł;
7.Samochód dostawczy /karawan/- Polonez, nr. rejestracyjny SME9001. Rok produkcji 1998. Cena wywoławcza – 590,00 zł;
8.Kosiarka rotacyjna/na części/. Cena wywoławcza – 100.00 zł;
9.Kosiarka rotacyjna Z-042. Rok produkcji 2005. Cena wywoławcza – 500,00 zł
10.Przepływomierz elektromagnetyczny EMH200-szt.2.Cena wywoławcza – 500,00 zł/szt.;
11. Elektrozasuwa MEZ PRAHA – szt.3. Cena wywoławcza – 300,00 zł/szt.;
12. Silnik elektryczny 3 fazowy 3 KW,szt.2. Cena wywoławcza – 300,00 zł/szt;
13. Silnik do aeratora AP100 o mocy 7,5KW. Cena wywoławcza – 350,00 zł;
14. Silnik pompy wraz z wirnikami o mocy 4KW szt.4. Cena wywoławcza 400,00zł/szt.;
15. Wał rurowy do przekładni AP100 szt.2.Cena wywoławcza 90,00zł/szt.;
16. Silnik aeratora CELMA -55KW ,szt.1. Cena wywoławcza -1.900,00 zł;
17. Silnik aeratora CELMA -55KW – szt.1. Cena wywoławcza – 1.790,00 zł;
18. Przekładnia aeratora AP160. Cena wywoławcza – 4.000,00 zł;
19. Przekładnia aeratora AP100 – szt.2 Cena wywoławcza – 360,00 zł/szt.;
20. Aerator powierzchniowy AP100 – bez wirnika. Cena wywoławcza -990,00 zł;
21. Areator powierzchniowy AP100 – z wirnikiem. Cena wywoławcza -1.200,00 zł;
22. Aerator powierzchniowy AP160 – bez wirnika. Cena wywoławcza -1.400,00 zł;
23. Aerator powierzchniowy AP160 – z wirnikiem. Rok prod.2003.Cena wywoławcza – 3.200,00zł;
24. Aerator powierzchniowy AP230. Cena wywoławcza – 5.000,00 zł;
25. Aerator powierzchniowy AP230. Cena wywoławcza – 5.900,00 zł;
26. Rozsiewacz nawozu RCW-3.Cena wywoławcza – 2.100,00 zł;
27. Rozsiewacz nawozu RCW-3. Cena wywoławcza – 1.400,00 zł;
28. Zasuwy z przepompowni ścieków – średnica 200 mm szt.17. Cena wywoławcza 690,00 zł;
29. Zespół prądotwórczy 200kW . Cena wywoławcza -15.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sprzedającego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szczecińskiej 2.
Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim oraz na stronie internetowej Sprzedającego: www.pgkkamien.pl.

Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: www.pgkkamien.pl, wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz zamieszczenie informacji o przetargu w prasie o zasięgu krajowym.

W przetargu ustnym udział mogą wziąć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które stawią się na przetargu w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału.

Mienie wystawione na przetarg – pozycje od 1 do 6 oraz pozycje: 8,26,27 dostępne są do obejrzenia na bazie PGK w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szczecińskiej 2 w godzinach 9.00 -14.00, od poniedziałku do piątku. Pozycje 9 do 25 i pozycje: 28, 29 dostępne są do obejrzenia na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrawicy w godzinach 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego sprzętu. Wadium można wpłacać gotówką w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z. o. o ul . Szczecińska 2 – do godz.10.00 dnia 16.10.2017 r. lub przelewem na konto Sprzedającego Nr 23 1130 1176 0022 2119 7820 0001 – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu, winni okazać organizatorowi przetargu potwierdzenie dokonania przelewu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nabywcy, który uchyla się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie 7 dni od licytacji, ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargowego. Wadia złożone gotówką przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych od daty przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia, przeniesienia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a także wycofania z przetargu niektórych jego pozycji bez podania przyczyn. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę sprzedawanego towaru. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy. Przekazanie przedmiotu przetargowego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o kwotę wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na konto Sprzedającego podane w umowie stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe poprzez zastosowanie Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, Nabywca może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je pocztą na adres Sprzedającego, faxem na numer + 48 91 20 021 lub e-mailem na adres: zouk@pgkkamien.pl . Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr. telefonów: + 48 91 38 20 550 lub +48 664 341 668.