Osoby bezrobotne w naszym powiecie są bez żadnych perspektyw – stwierdza jedna z naszych Czytelniczek, która urząd pracy nazywa Powiatowym Urzędem Upokarzania Ludzi. – Jest to indywidualne odczucie każdej osoby, na które wpływ ma bardzo wiele czynników oraz możliwości danej osoby – ripostuje dyrektor PUP, Anna Kowalska. 

Pośrednicy pracy mając o nas wszystkie dane, wysyłają nas ze skierowaniem np. 17 km od naszego miejsca zamieszkania, dobrze wiedząc, że nie przyjmiemy tej pracy, gdyż nie mamy własnego samochodu. Tłumaczenia pośrednika, na ten fakt to: „skoro jest Pani bezrobotny, to powinna Pani przyjąć każdą pracę jaką Pani oferujemy”, kogo to obchodzi, że nie masz czymś się dostać do pracy. Świetne programy aktywizacji zdają zadanie, ale nie w powiecie kamieńskim. Co z tego, że oferowane są dotacje ponad 20 tys. na otwarcie działalności gospodarczej, które należy wydać w ciągu bodajże miesiąca na środki trwałe. Jak koszty stałe występują już od chwili rozpoczęcia działalności. Urzędnicy dobrze o tym wiedzą, ale wciskają dotacje. Staże super, ale nie dają gwarancji pracy. Gdyby był np. świetny dojazd do Szczecina, większość ludzi znalazłaby tam zatrudnienia, np. w „AMAZONIE”, a tutaj pociągi jeżdżą parę razy na dzień, z dużym postojem w Wysokiej Kamieńskiej, rozkład PKS nie dostosowany do realiów. A później się dziwimy, że przodujemy w biedzie – stwierdza w opinii przesłanej do naszej redakcji jedna z mieszkanek powiatu.

Poprosiliśmy o komentarz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Anna Kowalska podkreśla, że nieprawdą jest, iż w powiecie kamieńskim brak jest jakichkolwiek perspektyw.

Jest to indywidualne odczucie każdej osoby, na które wpływ ma bardzo wiele czynników oraz możliwości danej osoby. Każda osoba, która rejestruje się w PUP otrzymuje kartę do rejestracji, w której samodzielnie, bez przymusu udostępnia dane niezbędne do rejestracji, w tym dokumenty np. świadectwa szkolne czy świadectwa pracy. Czynność ta jednoznacznie oznacza, iż osoba rejestrująca się w urzędzie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwalifikacji. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie wizyty w urzędzie, co oznacza spotkanie z pośrednikiem pracy oraz określenie profilu pomocy oraz sporządzenie Indywidualnego Planu Pomocy – stwierdza.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla każdej osoby zarejestrowanej w urzędzie jako osoba bezrobotna ustanawia się profil pomocy jednocześnie dopasowując formy pomocy stosowane w ramach tych profili:

– profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k–66n; w cyt, ustawie

– profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
w art. 62a; ww ustawie

– profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Na następnej wizycie każdy klient urzędu ma ustalaną wizytę do konkretnego Doradcy Klienta.  Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan działania może być przygotowany również dla poszukującego pracy.

Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

1)  działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;

2)  działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy
w celu poszukiwania pracy;

3)  planowane terminy realizacji poszczególnych działań;

4)  formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;

5)  termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Odnosząc się do kwestii wydawania skierowań do pracy lub innych form aktywności zawodowej, informuję, iż każda osoba traktowana jest indywidualnie, co oznacza, iż za każdym razem pośrednik pracy czy doradca klienta rozpatruje możliwości osoby bezrobotnej, w tym możliwości psychofizyczne oraz możliwości dojazdu. Celem urzędu jest wychodzenie osobie na przeciw w taki sposób, aby jak najszybciej mogła wrócić na rynek pracy.

Prawdą jest, iż każda osoba zarejestrowana w PUP powinna poddawać się aktywizacji, w tym rozpatrywać ewentualne podjęcie pracy lub stażu. Obowiązek ten został określony w art. 33 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Nieprawdą jest również to, iż programy aktywizacji nie zdają zadania w powiecie kamieńskim. Od kilku lat urząd z powodzeniem prowadzi różne programy, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych.

Jeżeli zaś chodzi o dotacje wniosek wysnuty w piśmie jest najpewniej spowodowany niedokładnym doinformowaniem osoby. Żaden doradca na siłę nie nakłada na osobę obowiązku złożenia wniosku na dotację, przytoczone stwierdzenie jest po prostu absurdalne. Ta forma zależy tylko od osoby zainteresowanej.

Zgodnie z § 8 ust 2 pkt 3.rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 (Dz.U 2017 poz. 1380) w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, środki na podjęcie działalności gospodarczej należy rozliczyć w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jak wyżej ustalono ww. termin 2 miesięcy liczony jest nie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, ale od dnia podjęcia działalności gospodarczej, który w umowie jest konkretnie wskazany.

Kwota przyznana na podjęcie działalności gospodarczej może być przeznaczona na zakup środków trwałych, z wyłączeniem środków wskazanych w szczegółowych kryteriach przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępnych na stronie internetowej PUP w Kamieniu Pomorskim oraz w siedzibie urzędu.

Kolejną kwestią są staże realizowane przez PUP. Informuję, iż ta forma aktywizacji odbywa się w formie konkursu, co oznacza, iż wnioskodawca rozpatrywany jest w całym spektrum jego aktywności. Punkty przyznawane podczas rozpatrywania wniosku dotyczą przede wszystkim deklaracji zatrudnienia, jak również całokształtu współpracy przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Owszem zdarzają się wnioski bez zatrudnienia, jednak w takim przypadku po zakończeniu stażu urząd proponuje osobie pracę u innego pracodawcy, wybierając oferty spośród dostępnych w PUP. Są to jednak indywidualne przypadki.

Na zakończenie pragnę poinformować, iż urząd dysponuje formami aktywizacji dostosowanymi do potrzeb swoich klientów. W chwili obecnej istnieje możliwość podjęcia pracy lub stażu poza powiatem kamieńskim, co oczywiście w miarę możliwości może zostać sfinansowane przez urząd.

Proponuję zapoznać się wachlarzem form aktywizacji, jak również zapraszam do osobistego kontaktu z pracownikami PUP. Jestem przekonana, iż spowoduje to, iż odczucie dotyczące funkcjonowania urzędu ulegnie  zmianie.

Określając mianem Powiatowy Urząd Upokarzania Ludzi narusza dobra osobiste pracowników, którzy pracują w urzędzie. Dokonana została bez wcześniejszego zbadania sprawy zapoznania się ze stanowiskiem urzędu, bezpodstawnie a priori ustalając, że dochodzi do naruszenia praw niezidentyfikowanych osób bezrobotnych. Z takimi uwagami i skargami w PUP się nie spotkaliśmy. Wnoszę o wstrzemięźliwość w wyrażaniu poglądów i używanych sformułowań.