Wniosek Gminy Kamień Pomorski o dofinansowanie przebudowy ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego trafił na wstępną listę rankingową Wojewody Zachodniopomorskiego! Dziś (13.11) wicewojewoda Marek Subocz zatwierdził dokument.  

– Nie zgadzaliśmy się z negatywną formalną oceną projektu przebudowy ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego. Dlatego na początku listopada złożyliśmy merytorycznie uzasadnione przez projektanta zastrzeżenia. Wniosek gminy został odrzucony ze względów formalnych chociaż był prawidłowo sporządzony, nie brakowało żadnego dokumentu, spełniliśmy wszystkie wymagania regulaminowe. Zawnioskowaliśmy o uwzględnienie wniesionych zastrzeżeń jak również o ponowne dokonanie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie. Jak widać, nasze odwołanie okazało się skuteczne – podkreśla Burmistrz Stanisław Kuryłło.

W ramach Programu w województwie zachodniopomorskim na rok 2018 złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (66 szt.) zostały poddane ocenie merytorycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz w Regulaminie prac Komisji. W wyniku prac Komisji powstała wstępna lista rankingowa zawierająca drogi gminne i drogi powiatowe.