linia

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2016 roku rozpoczną się prace w terenie związane z budową linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław. Inwestycja ta została wpisana w Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wolin i  Stepnica. Wykonawca, Aldesa Nowa Energia, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nabrała mocy prawnej wraz z końcem czerwca 2015  r. – Uchwalone w gminie Stepnica oraz Wolin Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego weszły w życie z końcem lipca 2015 r. Obecnie Wykonawca pozyskuje grunty od  właścicieli nieruchomości pod służebność przesyłu.

Budowa nowej linii, będąca częścią programu inwestycyjnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnić poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Łączna długość linii Glinki – Recław to ok. 47,1 km. Będzie ona wykorzystywać już istniejące połączenie na terenie gmin: Goleniów, Police i miasta Szczecina. Natomiast na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowany odcinek nowoczesnej jednotorowej linii 220  kV o długości 31,8 km.

Proponowana trasa linii 220 kV Glinki – Recław została wyznaczona przy założeniu możliwie maksymalnego ominięcia terenów zurbanizowanych i zminimalizowania ingerencji tego obiektu w  środowisko. Staraliśmy się, aby oddziaływanie linii było jak najmniejsze. Projektując linę uwzględnione zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa dla obiektów tego rodzaju, powiedział Bogumił Augustyniak, Dyrektor projektu.

Dla planowanej inwestycji oznacza to utrzymanie wymaganego pasa technologicznego o  szerokości 50 metrów oraz m.in. wykorzystanie konstrukcji słupów nośnych gwarantujących wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne i ekstremalne warunki atmosferyczne. Odpowiednie parametry techniczne z jednej strony zapewnią jej sprawne działanie, z drugiej – jak najmniejszą ingerencję w otoczenie.

Wykonawca przewiduje, że pierwsze prace budowlane ruszą wiosną 2016 r., a zakończenie działań montażowo-budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie linii będzie miało miejsce w październiku 2017 r. Zakończenie testu eksploatacyjnego i odbiór końcowy linii elektroenergetycznej Glinki – Recław planowane jest na październik 2018 r.

Wykonawca, podczas całego okresu trwania projektu, prowadzi komunikację społeczną. Wszystkim etapom prac związanych z budową linii towarzyszą działania informacyjne i  konsultacyjne. Materiały na temat linii dostępne są w Urzędach Miast i Gmin, przez które przebiegać będzie linia oraz na stronie www.glinki-reclaw.pl.

INWESTOR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13  400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

INŻYNIER KONTRAKTU

PSE Inwestycje S.A., to spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

WYKONAWCA

Aldesa Nowa Energia sp z o.o. jest firmą należącą do hiszpańskiego koncernu Aldesa Construcciones. Aldesa Nowa Energia zrealizowała dotąd szereg inwestycji związanych z sektorem energetycznym, m.in.: budowę farm wiatrowych w Wicku, Wistce i Rypinie. Oprócz linii elektroenergetycznych najwyższego i wysokiego napięcia, firma zajmuje się budową dróg i mostów oraz budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy  ul. Postępu 18. Na potrzeby budowy linii 220 kV Glinki-Recław firma otworzyła biuro Dyrekcji Projektu w Szczecinie, przy ul. Energetyków 9.