Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż posiada jeszcze środki finansowe na staże, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są także środki na staże, szkolenia indywidualne oraz refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu pt. „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,  w tym osoby z niepełnosprawnościami,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim (lub Filii) jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy,
należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Kamień Pomorski musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do dnia uczestnictwa w projekcie nie może upłynąć okres 4 miesięcy. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 30 roku życia (tj. osoby,  które  na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim (lub Filii) jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby  z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej).

Wszystkie informacje można uzyskać  od pracowników PUP w Kamieniu Pomorskim lub pod nr telefonu (91)3820285.

PUP w Kamieniu Pomorskim