W sobotę (30.09) w ramach projektu realizowanego przy współudziale środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie zorganizował i przeprowadził Konferencję pt. „Nic o nas bez nas”, na temat tworzenia Rad Seniorów, budowania sieci  wzajemnego wsparcia, integracji środowiska.   

Zaproszenie  na konferencję przyjęły  Uniwersytety  III Wieku z Regionu m.in. z Nowogardu, Goleniowa, Gryfic, Pyrzyc, Międzyzdrojów, Gryfina, Polic. Wśród przybyłych gości: Marzena  Podzińska – Burmistrz Pyrzyc, Aneta Wojcieszek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz  Anna Kostanowicz –pracownik OPS w Pyrzycach, Anna Stanaszek – Kaczor – Sekretarz  Gminy Kamień Pomorski, która w imieniu Burmistrza Kamienia Pomorskiego Stanisława Kuryłły, przekazała kwiaty i list z życzeniami zrealizowania założonych celów, w którym pisze m.in. „ Samorząd wsparty głosem najstarszych mieszkańców zyskuje sojusznika merytorycznego, który podzieli się wiedzą o potrzebach i problemach, często niewidocznych z perspektywy urzędniczej” , Jerzy Dembski – Przewodniczący Regionalnej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa,  Krystyna Kunert –  Wiceprzewodnicząca Goleniowskiej Rady Seniorów, Andrzej Danieluk- Burmistrz Golczewa, Jadwiga Adamowicz – Radna Powiatu Kamień Pomorski.  

Konferencję poprowadzili specjaliści z Pracowni Pozarządowej z Koszalina  Monika Widocka – animatorka aktywności obywatelskiej, wspierania rad  seniorów w ich rozwoju, autorka badań i analiz dotyczących rad seniorów w Woj. Zachodniopomorskim, oraz Łukasz Cieśliński – redaktor publikacji „Standarty tworzenia i funkcjonowania rad seniorów”,  inicjator w procesach powstawania nowych rad seniorów.  

Wprowadzeniem do tematu konferencji były wystąpienia prelegentów. Pozwoliły one odpowiedzieć na pytania:

  1. Jak wykorzystać potencjał i aktywność Seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?
  2. Jakie są procedury i etapy tworzenia Gminnej Rady ds. Seniorów?
  3. Jak podnieść prestiż organizacji będącej rzecznikiem spraw Seniorów w środowisku lokalnym i wojewódzkim?

W tym miejscu należy wspomnieć,  iż inicjatywa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie była wielokrotnie  zgłaszana  do miejscowych władz już od 2013 roku. UTW postulował o powołanie GRS, deklarował aktywny udział w pracach,  wskazywał na płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów poprawiających jakość życia seniorów w Gminie Golczewo, na integrację międzypokoleniową.

Inicjatywa  UTW jest w pełni zgodna ze  Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Golczewo na lata 2007- 2020 (str. 55). Ponadto  powstanie tego typu ciała doradczego idealnie koreluje z Programem współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 r. , w którym  jako cel zapisano „ wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności w regionie”.

Od dnia  29.02.2016, Uniwersytet posiada deklarację władz gminy,  iż  podjęto   działania w sprawie powołania Rady,  jednak  działania te do dnia dzisiejszego nie zostały skutecznie sfinalizowane.  Liczymy, iż konferencja będzie miała wpływ na  stosunek władz do możliwości jakie daje  nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym ( Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U. 2013 poz.1318) i przybliży  temat  możliwości  tworzenia tzw. Gminnych Rad Seniorów (art.5c.Ustawy o samorządzie gminnym) a tym samym  będzie  łatwiejszy  do zrealizowania.  Uczestnicy konferencji poznali  procedury utworzenia Gminnej Rady Seniorów, a uczestnicy z gmin gdzie już funkcjonuje Rada Seniorów dzielili się swoimi  spostrzeżeniami i doświadczeniami.   

W części drugiej  spotkania  – po słodkim   poczęstunku sponsorowanym przez Cukiernię Pana Wiesława Żelka z Kamienia Pomorskiego,   pod przewodnictwem Janusza Baszkiewicza z UTW Goleniów,  liczna grupa z UTW Goleniów, Nowogardu i Golczewa,   uprawiając  Nordic wal king przeszła trasę wokół Jeziora Szczucze  (około 6.km). Była to wspaniała   okazja do promocji  walorów miasteczka.  Po intensywnym marszu przyszedł czas na posiłek w Restauracji „Herbowa”.  W zamówieniach dominowały „golczewskie pierogi”.  W miłej atmosferze toczone były dyskusje związane z tematem konferencji –  i nie tylko.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie