Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Świerzno. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa od 514 złotych na osobę (liczą się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

U w a g i :

1/.Udokumentowane muszą być dochody wszystkich osób wskazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z OPS (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.)w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- w miesiącu wrześniu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc sierpień, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca.

2/.W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń OPS- należy wypełnić stosowne oświadczenie/pobrać przy wniosku o stypendium szkolne/.

3/.Kwota 514 zł./osobę netto w gospodarstwie domowym jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.

Formularze wniosków można odbierać w Urzędzie Gminy w Świerznie, codziennie od dnia 20 sierpnia 2016 r w godzinach pracy urzędu, pokój nr 5. Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2016 r.

UG Świerzno