DSC04413

– Rada Miejska nie podzieliła moich zarzutów w zawartym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. To uprawnia mnie do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – mówi pani Halina. Chodzi o opłatę targową, którą uchwalono w czerwcu podczas sesji Rady Miejskiej.

Pani Halina już raz skarżyła się na decyzję radnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystko przez podjętą w maju br. uchwałę w sprawie opłaty targowej. W ocenie jednej z mieszkanek Kamienia Pomorskiego, która do tej pory prowadziła punkt sezonowej sprzedaży w Dziwnówku oraz dzierżawiła szalet miejski od 2014 roku zapisy, które znalazły się w uchwale uniemożliwiały jej prowadzenie sprzedaży na terenie gminy. RIO przychyliła się w części do zarzutów mieszkanki unieważniając ją w części.

W ocenie Izby, opłaty za zajęcie miejsca są uregulowane innymi przepisami np. przepisami o drogach publicznych, więc zapis mówiący o pobieraniu 700 złotych stawki dziennej bez względu na wielkość zajętej powierzchni jest niezgodny z prawem. Tego typu kwestie nie mogą być regulowane w uchwale. Niezgodne z prawem okazały się także zapisy ustalające sposób nawiązania stosunku cywilnoprawnego (miało się to odbywać w oparciu o indywidualne umowy), sposób pobierania opłat i ich dokumentowania, miejsce wpłaty pobranych opłat w kasie Urzędu Miejskiego oraz termin wypłaty wynagrodzenia. W czerwcu radni po raz kolejny podjęli uchwałę, która w ocenie Pani Haliny zawiera również wady prawne, stąd skarga do Sądu.

Przedmiotowa uchwała narusza mój, jako osoby prowadzącej od szeregu lat działalność gospodarczą na terenie gminy Dziwnów, interes prawny, poprzez niezgodne z prawem ustalenie dwóch różnych stawek opłaty targowej w tzw. strefie I. Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, oraz zgodnie z pkt 4 tego art. może różnicować stawki ale wyłącznie opłaty reklamowej. Na różnicowanie stawki opłaty targowej ustawodawca nie daje uprawnienia. Tym czasem Rada Miejska w Dziwnowie ustaliła w tzw. strefie I dwie różne stawki opłaty dziennej inne dla terenów targowiska, których właścicielem jest Gmina i innych dla terenów targowiska, których właścicielem są inne osoby. Taka regulacja narusza zarówno art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jak i artykuły konstytucji określające zasadę wolności działalności gospodarczej, zasadę równego traktowania wszystkich przez władze publiczne, oraz ugruntowaną zasadę wprowadzania i zmiany obciążeń podatkowych na początku roku kalendarzowego. Podjęta uchwała w środku sezonu narusza tę zasadę i stawia mnie w trudnej sytuacji finansowej w związku z zaplanowanym sposobem prowadzenia działalności w sezonie w 2016 r. – stwierdza w piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Pani Halina.