DSC09190

Małgorzata Stolar zamieszkała w Buniewicach nowym dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Zastąpi ona na tym stanowisku Alinę Łokaj-Bińkowską, która przeszła na emeryturę. SOSW obejmuje kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się uwarunkowanymi niepełnosprawnością intelektualną.

– Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych dokumentów oraz po przeprowadzonych z kandydatem rozmowach stwierdziła, że kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Posiada ponadto odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zajmowania przedmiotowego stanowiska – napisał w uzasadnieniu wyboru starosta Józef Malec.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Kamieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.