Wójt Gminy Świerzno przypomina, iż osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą tez pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, właściciel psa powinien zapewnić mu godne warunki tj. pomieszczenie odpowiednio dostosowane, chroniące przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi. Zwierzę powinno mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę, karmę i stały dostęp do wody. Ponadto należy pamiętać, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż  12 godzin, w sposób powodujący cierpienie. Uwięź, na której zwierzę będzie trzymane, nie może być krótsza niż 3 m. Przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela obowiązek należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne.

Ponadto w oparciu o § 10 Uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno, do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

– prowadzenie psów w miejscach publicznych na uwięzi oraz w razie potrzeby nałożonym kagańcem,

– zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznawanych za agresywne,

– natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. : nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z tych przewodników,

– niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

– hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełnić wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

Na podstawie art. 77 Kodeks wykroczeń ,,kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Apeluje się do mieszkańców gminy Świerzno o przestrzeganie w/w postanowień.

Wójt Gminy Świerzno