Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poszukuje Wykonawcy robót budowlanych dla zadaniaRemont pomieszczeń przeznaczonych na Posterunek Policji w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 19”.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowego (obejmującego wszystkie branże) remontu czynnego Posterunku Policji w Dziwnowie. Prace remontowe obejmują całą kondygnację I piętra, w tym: strefę wejściową,  pomieszczenia biurowe, modernizację istniejącego węzła sanitarnego oraz wykonanie WC dla interesantów. Prace wycenić na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o załączony szkic I piętra i wytyczne wykonania robót. Zamawiający, jako element pomocniczy przekazuje przedmiary robót w branży budowlanej i sanitarnej (bez branży elektrycznej), z zastrzeżeniem, że wycena winna objąć wszystkie niezbędne koszty związane z dostosowaniem istniejącego obiektu do potrzeb Posterunku Policji.

Planowany termin rozpoczęcia prac:  18.05.2017 r.
Planowane zakończenie robót: nie później niż 30.06.2017 r.

Termin wizji lokalnej do ustalenia z inspektorem nadzoru Andrzejem Pralicz tel. 91 82 11 427, adres mailowy:  andrzej.pralicz@sc.policja.gov.pl.

Ofertę z podaną ryczałtową ceną netto i brutto, okresem gwarancji oraz terminem wykonania należy składać na adres: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, ul. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin lub przesłać faxem pod nr 91 82 11 423 albo pocztą elektroniczną pod adres: andrzej.pralicz@sc.policja.gov.pl do 15.05.2017 r. z dopiskiem „Oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont pomieszczeń przeznaczonych na Posterunek Policji w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 19

W najbliższą sobotę, tj. 13 maja  w godzinach 9.00- 11.00 zapraszamy potencjalnych wykonawców do Posterunku Policji w Dziwnowie na wizję lokalną.

KWP w Szczecinie