DSC08600

Czy znajdzie się chętny na zakup Hotelu Staromiejskiego w Kamieniu Pomorskim? Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć poinformował na swojej stronie internetowej, że 27 września 2016 roku o godzinie 11 odbędzie się licytacja nieruchomości.

Licytacja odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209. Nieruchomość posiadająca trzech właścicieli (Arkadiusza Lenkowskiego, Barbary Lenkowskiej, Mirosławy Licznerskiej) usytuowana przy ulicy Rybackiej 3 składają się z działek nr 6/1, 9/11 o łącznej powierzchni 323 m2 będące własnością zabudowane budynkiem hotelowym („Staromiejski”) oraz dwóch nieruchomości lokalowych: lokal użytkowy o powierzchni 1 181,60 m2 i lokal użytkowy – kotłownia o powierzchni 142,40 m2.

Sprzedaż licytacyjna obejmuje łącznie nieruchomości: SZ1K/00017001/4, SZ1K/00016275/8, SZ1K/00020447/6. Wartość licytowanej nieruchomości oszacowano na 2.370.000 złotych. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.777.500,00 złotych.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 237.000,00zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.