DSC01646

Jeszcze tylko przez 4 dni można aplikować w ogłoszonym przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, które docelowo pozwoli na zostanie starszym ratownikiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim.

Dokumenty można składać do poniedziałku 17 października 2016 roku. Dzień później zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych kandydatów do dalszego etapu postępowania. Jakie wymagania stawia się przed kandydatami?

Oprócz obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, wykształcenia minimum średniego, zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w straży są to stałe zameldowanie na terenie powiatu.

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej; życiorys; kserokopie: świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby; dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie, lub posiadane umiejętności; dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego; książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis: „przeniesiony do rezerwy”); prawa jazdy; podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji, procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej); podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim i w jej siedzibie; podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej, zaświadczenie z Urzędu Miasta (Gminy) potwierdzające fakt stałego zameldowania na terenie powiatu kamieńskiego. Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis. Dokumenty można pobrać na stronie www.strazkamien.pl

Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: ”NABÓR DO SŁUŻBY – Imię i Nazwisko”. Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 17 października 2016 r.w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7d, w godz. 7 30 – 1530, osobiście lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wolińska 7d, 72-400 Kamień Pomorski. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu aplikacji do jednostki, nie data stempla pocztowego.