sam_1133

Jest pozytywna opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Górkach Pomorskich. Likwidacja Szkoły ma nastąpić 31 sierpnia 2016 roku. Jest jednym z elementów Programu Postępowania Naprawczego gminy Kamień Pomorski zaakceptowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W piśmie przesłanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej, kurator Maria Borecka wskazuje, że wszystkie procedury zostały dopełnione. Powiadomienie o zamiarze likwidacji w ustawowym terminie dotarło do rodziców uczniów oraz kuratora. W przypadku likwidacji, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Górkach mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Według zapewnień burmistrza i kontroli Kuratorium planowane przejęcie uczniów nie pogorszy w żaden sposób warunków pracy dzieci obu szkół i nie będzie wpływać na organizację pracy szkoły przejmującej dzieci do swojego obwodu.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorski jest szkołą nową, obszerną z wystarczającą i bardzo dobrą bazą dydaktyczną z gabinetem pomocy przedlekarskiej, doposażonym w 2015 roku oraz z nowoczesnym zapleczem sportowym. Dzieci będą miały możliwość korzystania z hali sportowej, kompleksu boisk „Orlik”, biblioteki szkolnej a także zasobów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz oferty Kamieńskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiargumentował w piśmie do kuratora Stanisław Kuryłło.

Jak wynika z protokołu kontroli Kuratora, w obwodzie szkoły w Górkach zamieszkuje 107 dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu z czego aktualnie do szkoły w Górkach uczęszcza 51 dzieci (47%) ogółu dzieci, z czego dowożonych jest 39 uczniów oraz 6 z 9 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego – czyli na 60 uczniów do Górek dowożonych jest 45 uczniów, co stanowi 75% ogółu dzieci.

Wyniki nauczania, mierzone wynikami sprawdzianu w klasie VI w Szkole Podstawowej w Górkach i Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim na przestrzeni 2013 – 2015 rok są wyższe w Kamieniu Pomorskim. Według porównania kuratora 2013 r. – 17,8% Górki, 24,54% Kamień Pomorski, 2014 r – 21% Górki, 23,17% Kamień Pomorski, 2015 r. – 59,49% Górki i 60,7% Kamień Pomorski (Części ogólnej), a z języka angielskiego 62,1% Górki i 75,93% Kamień Pomorski.Kurator potwierdza, że wszystkim uczniom którzy uczęszczają obecnie do Szkoły Podstawowej w Górkach w razie likwidacji zostanie zapewniony bezpieczny dojazd do Kamienia oraz możliwość dalszego kontynuowania nauki. – Przed wydaniem opinii organ nadzoru pedagogicznego (kurator) opiniujący zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich dokonał analizy przesłanek formalnych oraz prawnych dotyczących likwidacji tej szkoły i postanowił zaopiniować pozytywnie wniosek w sprawie zamiaru likwidacji tej szkołynapisała Kurator Maria Borecka.