213-4746

Uwaga – Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35.

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.
1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „Przelew US”.

Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online stanowi załącznik komunikatu. 
W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:
SWIFT (BIC): NBPL PLPW
IBAN: PL

Warto również pamiętać,  że zakres i tryb postępowania mandatowego regulują:
– ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w szczególności Rozdział 17 pt.: „Postępowanie mandatowe”,
– ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Funkcjonariusz organu upoważnionego do nakładania mandatów karnych wymierza karę za dane wykroczenie według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego (art. 33 § 1 Kodeks wykroczeń).

Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności. Mandat karny może być nałożony na osobę, która ukończyła lat 17. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

Funkcjonariusz nakładając mandat karny obowiązany jest określić  jego wysokość, wykroczenie zarzucane sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego oraz o skutkach prawnych takiej odmowy. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Przyjęcie mandatu karnego nie jest obowiązkiem sprawcy wykroczenia. Do niego bowiem należy decyzja o tym, czy przyjąć mandat karny i poddać się nałożonej grzywnie, czy też skorzystać z prawa do rozpoznania kwestii odpowiedzialności za wykroczenie na drodze sądowej.

Przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się sprawcy do winy i prawomocne zakończenie postępowania mandatowego. Odmowa przyjęcia mandatu jest podstawą do wszczęcia postępowania sądowego, w którym pokrzywdzony uzyskuje szerokie uprawnienia procesowe. (wyrok Trybunału konstytucyjnego OTK-A 2004/5/45).

Przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów karnych:

– mandat karny kredytowany – staje się PRAWOMOCNY z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

– mandat karny gotówkowy – staje się PRAWOMOCNY z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył,  wydawany jest ukaranemu bezpośrednio po uiszczeniu grzywny (ta forma może być stosowana jedynie wobec osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mających stałego miejsca pobytu lub zamieszkania).

– mandat karny zaoczny – staje się PRAWOMOCNY z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 1000 zł. Natomiast w przypadku wymierzania grzywny przez sąd wysokość kary wynosi od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ponadto należy być świadomym, że prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym (nieprzekraczalnym)  terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest tylko SĄD właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.

W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

KPP w Kamieniu Pomorskim