Do 15 maja 2017 roku można aplikować w ogłoszonym przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, które docelowo pozwoli na zostanie starszym ratownikiem w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kamieniu Pomorskim.

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:
15.05.2017 r. – godz. 1530 zakończenie przyjmowania dokumentów,
17.05.2017 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania
rekrutacyjnego,
19.05.2017 r. – godz. 1000  próba wysokościowa i próba wydolnościowa,
19.05.2017 r. – godz. 1530 opublikowanie wyników próby wysokościowej oraz wydolnościowej,
22.05.2017 r. – godz. 900   test sprawności fizycznej,
22.05.2017 r. – godz. 1530 opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
24.05.2017 r. – godz. 1330  sprawdzian z pływania,
24.05.2017 r. – godz. 1530 opublikowanie wyników sprawdzianu z pływania,
25.05.2017 r. – godz. 1000  rozmowa kwalifikacyjna,
25.05.2017 r. – godz. 1530 opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo – gaśnicza itp.) Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Komendy http://www.strazkamien.pl/  a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy. Jakie wymagania stawia się przed kandydatami?

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. korzystanie z pełni  praw publicznych,
  3. niekaranie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie ogólne – minimum średnie,
  5. posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP (badanie przeprowadzane jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta jednostki PSP),
  6. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokumentów, terminów oraz punktacji można znaleźć – TUTAJ.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość, a komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

I ETAP POSTĘPOWANIA – ocena złożonych dokumentów pod względem, kompletności,  spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz ustalenie punktacji za posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Lp.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

Punktacja

wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs podstawowy

15 pkt

wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski)

20 pkt.

wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20 pkt.

wyszkolenie pożarnicze w PSP  – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25 pkt.

wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30 pkt.

wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP + KPP

10 pkt.

wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP+RT

15 pkt.

wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP+RT+RW

20 pkt.

wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP

15 pkt.

uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U z 2013 r. , poz. 757  ze zm.)

15 pkt.

prawo jazdy kat. C  lub CE

10 pkt.

prawo jazdy kat. CE i DE

15 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:

60 pkt.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

PSP  –  Państwowa Straż Pożarna,

OSP   –  Ochotnicza Straż Pożarna,

SP      –  szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP   –  kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT     –  szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW    –  szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz   ratownictwa
na wodach,

SGSP  – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Sposób liczenia punktów:

Kandydat może otrzymać za udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje maksymalnie do 60 punktów z zastrzeżeniem, że:

ü za kwalifikacje wymienione w punktach 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z najwyższą wartością punktową;

ü w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w punktach 6-8 oraz
w punktach  9 i 10 , punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma  jest większa niż 30, to przyjmuje się  30 punktów;

Wyniki I etapu postępowania – oceny dokumentów wraz z informacją o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.strazkamien.pl/ oraz tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w dniu  17 maja 2017 r.

II ETAP POSTĘPOWANIA – test sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej.

PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA – odbędzie się 19 maja 2017 r. od godz. 1200 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7d. 

Próba wydolnościowa, jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu na stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn, 30 cm – dla kobiet, w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Wykonanie próby:

ü badanie przeprowadza się w stroju sportowym,

ü metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,

ü czas trwania pełnego ćwiczenia  wynosi  5 min. – dla mężczyzn, 4 min. – dla kobiet

W ciągu podanego czasu kandydat wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu  1 minuty.  Przed przystąpieniem do próby należy kandydatowi wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz na kilka próbnych wejść.  Na hasło „raz” (1, takt metronomu) kandydat stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (2, takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło „trzy” (3, takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (4, takt metronomu)  prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłodze) przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli kandydat utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu, należy pomóc kandydatowi donośnym sygnałem. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności – FI – oblicza się wg. następującego wzoru:

FI

Czas pracy w sekundach x 100

2 x suma trzech pomiarów tętna

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie min. 80.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

Wyniki próby wydolnościowej wraz z informacją o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.strazkamien.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w dniu  19 maja 2017 r. około godz. 1530.

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE – odbędą się dnia 22 maja 2017 r. od godz. 900 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7d oraz na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej.

Uwaga: Przejazd na Stadion Miejski w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej organizowany jest we własnym zakresie przez kandydata.

Próby sprawnościowe – podciąganie na drążku, bieg na dystansie 50 m oraz 1000 m

ü podciąganie się na drążku

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej. Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem), ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Na znak oceniającego,  ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

ü bieg na dystansie 50 m oraz 1000 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, by nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatka piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

 

Warunkiem zaliczenia prób sprawnościowych jest:

 

próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

 

próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

Wyniki próby sprawnościowej wraz z informacją o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.strazkamien.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w dniu  22 maja 2017 r. około godz. 1530.

III ETAP POSTĘPOWANIA – dodatkowe etapy postępowania kwalifikacyjnego.

1. SPRAWDZIAN LĘKU WYSOKOŚCI (AKROFOBIA) – odbędzie się dnia 19 maja 2017 r. od godz. 1000 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7d.

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 750  i zszedł z niej.

Wyniki sprawdzianu lęku wysokości wraz z informacją o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.strazkamien.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w dniu   19 maja 2017 r. około godz. 1530.

2. SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA: – odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 1330 na basenie krytym Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Jantar” w Dziwnówku z siedzibą przy ul. Wolności 5-7.

Uwaga: Przejazd na basen w Dziwnówku organizowany jest we własnym zakresie przez kandydata.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Wyniki sprawdzianu z pływania wraz z informacją o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.strazkamien.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w dniu 24 maja 2017 r. około godz. 1530.

IV ETAP POSTĘPOWANIA – rozmowa kwalifikacyjna

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – kandydaci przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej powinni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7d, w dniu 25 maja 2017 o godz. 1000.

1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie w szczególności:

ü umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego
i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

ü motywacja do podjęcia służby w PSP;

ü zdolność analitycznego myślenia;

ü umiejętność planowania i organizowania pracy.

2.  Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt. 1  wynosi 12,5.

4. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej  http://www.strazkamien.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w dniu  25 maja 2017 r. około godz. 1530.

V ETAP POSTĘPOWANIA – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim zostanie skierowanych dwóch kandydatów którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w prowadzonym naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie skierowany będzie kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona niezwłocznie
na stronie internetowej http://www.strazkamien.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP Szczecinie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dokumenty kandydatów, którzy zakwalifikują się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt osobowych.

Dodatkowych informacji udziela:
W dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach od 730 do 1530
str. Ewelina Kędzierska – stażysta ds. organizacyjno-kadrowych
tel. 91 32 75 613