polpol

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2016/2017

Ferie zimowe, które w Województwie Zachodniopomorskim przypadają w terminie 13 – 26 lutego 2017 r., będą okresem zwiększonego ruchu turystycznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży uczestniczącej w różnych formach zorganizowanego wypoczynku (forma wyjazdowa i w miejscu zamieszkania). Na terenie powiatu kamieńskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i należytego stanu sanitarno-higienicznego Państwowa Inspekcja Sanitarna wspólnie z innymi instytucjami takimi jak Policja i Straż planuje wzmożone wspólne kontrole zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz działania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowań i profilaktyki uzależnień, w tym tzw. „dopalaczy”.

Przypominamy rodzicom, że na nich ciąży obowiązek sprawdzenia miejsca, do którego udają się dzieci i młodzież na wypoczynek. Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek rodzice powinni zorientować się czy dany organizator wypoczynku posiada zgłoszenie do kuratorium organizowanego turnusu, czy zapewniono opiekę medyczną. Należy zapoznać się z regulaminem i programem zimowiska. W celu ułatwienia kontaktu z organizatorem wypoczynku i dzieckiem, należy zanotować dane teleadresowe.

Zachęcamy rodziców do przeglądania stron internetowych kuratorium www.kuratorium.szczecin.pl lub http://www.psse-kamien.pl/, gdzie uzyskać można informacje o zgłoszonych placówkach wypoczynku. Można także zadzwonić na numer telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorski – Higiena Dzieci i Młodzieży 91 38 20 144 w. 39 w celu zasięgnięcia wyczerpujących informacji odnośnie zorganizowanego wypoczynku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia