10 czerwca 2017 r. (sobota) w godz. 10.00-12.00 zapraszamy rodziców, dzieci od 3 do 13 lat oraz zainteresowane osoby na „Drzwi Otwarte” do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy.

Od września 2015 r. w SP 2 rada pedagogiczna wprowadza innowacyjną metodę Pedagogiki Planu Daltońskiego. Proces międzynarodowej certyfikacji zaplanowany jest na trzy lata i obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły i punktu przedszkolnego. Prekursorką tej metody była amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, która uważała, że nie ma samodzielności bez szacunku dla różnic indywidualnych, nie ma współpracy bez poszanowania innych osób, z którymi się współdziała oraz że wolność i odpowiedzialność są ze sobą ściśle związane.

Metoda Planu Daltońskiego opiera się na 4 filarach: SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, WSPÓŁPRACY , REFLEKSJI.

Co to oznacza w praktyce ?
• Dzieci uczęszczające do naszej szkoły oraz punktu przedszkolnego stają się samodzielne poprzez planowanie swojej pracy i wybór zadań. Organizują miejsca pracy i zabawy, prowadzą doświadczenia, poszukują informacji i samodzielne testują różne metody dojścia do celu.
• Odpowiedzialność rozwijają dzięki wykonywaniu zaplanowanych zadań w wyznaczonym przez siebie terminie, pełnieniu dyżurów i różnych funkcji (strażnik czasu, prawa ręka itp.) oraz prezentacji efektów swojej pracy przed grupą.
• Umiejętność współpracy kształtują poprzez pracę w wylosowanych na dany tydzień parach i zespołach, pomaganiu sobie nawzajem, a nie podawaniu gotowego rozwiązania, stwarzaniu możliwości wypowiadania się wszystkim członkom zespołu.
• Ucząc refleksji pozwalamy dzieciom poznać swoje mocne i słabe strony, zrozumieć, czym jest wsparcie (a nie wyręczanie), dowiedzieć się, co już potrafią, a nad czym jeszcze muszą popracować.

Metoda Planu Daltońskiego wprowadzana w naszej szkole pozwala indywidualnie podejść do każdego dziecka, uwzględnić jego specjalne potrzeby, sprzyjają temu również mało liczne klasy, bogata oferta edukacyjna, udział w wielu projektach, warsztatach, konkursach. W szkole panuje rodzinna atmosfera, a dzieci uczą się w bezpiecznych warunkach w otoczeniu przyrody. Dlatego otwieramy szeroko drzwi 10 czerwca 2017r. w godz. 10.00-12.00 i zapraszamy do udziału w grze szkolnej „Gdy się bawić będziemy – to Plan Daltoński zrozumiemy”, zapoznania rodziców i dzieci z ofertą edukacyjną szkoły oraz na rozmowy indywidualne z nauczycielami.

Rada Pedagogiczna
SP 2 w Wapnicy