klasa

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwraca się z prośbą do rodziców / opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 15 listopada pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez swoje dzieci będące w wieku 16-18 lat na zaświadczeniu otrzymanym w szkole lub pobranym ze strony gminy druku. Dotyczy to również dzieci, które mieszkają poza granicami Polski, ale są zameldowane na terenie gminy Kamień Pomorski.

Wszystko przez ustawę o systemie oświaty, która nakłada na gminę obowiązek kontroli realizacji nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. Rodzice tej młodzieży, zgodnie z przepisami mają obowiązek powiadamiania organów o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku szkolnego.

Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne, tzn. nie spełnienie obowiązku nauki w tym wieku podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na rodzica / opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna. Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Miejskim. Druki znajdują się w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu przy ulicy Kopernika w Kamieniu Pomorskim lub na stronie internetowej gminy.