DSC06401

Środa 8 czerwca 2016 roku będzie kolejnym testem na trwałość nowej koalicji Józefa Malca. Tego dnia radni zdecydują o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za ub. rok. Teoretycznie starosta może liczyć na poparcie 11 z 17 radnych więc nie powinno być z tym problemu. Nieudzielenie absolutorium mogłoby skutkować wszczęciem procedury odwołania całego Zarządu. W kuluarach mówi się jednak, że to nie o absolutorium podczas najbliższej sesji może rozegrać się walka, a o stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu na które zakusy ma jeden z członków obecnej opozycji.

Procedura przewiduje, że najpierw głos w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi zabiera komisja rewizyjna. Ta zebrała się 9 maja i po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok, sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i zwraca się do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

DSC07542

Ze sprawozdania wynika, że planowane dochody w kwocie 44,9 mln złotych wykonano w 99,93%, natomiast planowane wydatki w kwocie 44,2 mln zł w 97,15%. Samorządowi udało się wydać 1,9 mln zł z zaplanowanych 2,28 mln zł. Przypomnijmy w ub. roku kluczowymi inwestycjami były remonty Domów Dziecka w Wisełce oraz Lubiniu.

Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Zarząd realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie – stwierdził Sebastian Mamzer, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.