Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych działający przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej złożył zawiadomienie o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez byłego burmistrza Kamienia Pomorskiego. Wszystko w związku z nieprzeprowadzeniem obowiązkowego audytu wewnętrznego w gminie w 2014 roku. 

Obowiązek przeprowadzenie audytu w gminie wynikła z przepisów prawa, w momencie przekroczenia przez samorząd kwoty 40 mln złotych dochodów oraz wydatków. W przypadku gminy Kamień Pomorski, ma to miejsce niemal rokrocznie – mimo to jak informuje Bogusław Staszewski z Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2014 roku, w Kamieniu Pomorskim nie zatrudniono audytora.

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych to działania obejmujące niezależne badania systemów zarządzania i kontroli w tych jednostkach, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku których kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę ich adekwatności, efektywności i skuteczności, czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie jednostki. Obowiązkiem audytora jest rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki, określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

Obowiązku w zakresie przeprowadzenia audytu w 2014 roku, nie wykonano w Gminie Kamień Pomorski, co ustalono w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Izbę w 2016 roku. W związku z powyższym, w dniu 7 lutego 2017 roku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Izba złożyła zawiadomienie o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – poinformował Prezes RIO.

Taki obowiązek gmina spełniła dopiero 1 kwietnia 2015 roku, zawierając umowę na prowadzenie audytu wewnętrznego od 1 kwietnia 2015 roku, do 31 marca 2016 roku. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2014 rok przełomowy w zadłużaniu gminy

Może gdyby w gminie przeprowadzono audyt wewnętrzny, to kamieński samorząd nie stoczyłby się w finansową otchłań. 2014 rok, był powiem rokiem wyborczym. Jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, był on rekordowy pod względem wzrostu długu publicznego.

Łączne zadłużenie Kamienia na koniec 2014 r. wyniosło 39 110 191,63 zł, co przy budżecie rocznym po stronie dochodów na poziomie 49 695 481,93 zł sprawia, że gmina z 89,54% relacją zadłużenia do dochodu stała się najbardziej zadłużonym samorządem w kategorii miast powiatowych w kraju. Na zadłużenie składają się: kredyty – 12.828.477,70 zł, pożyczki – 1.987.713,93 zł oraz obligacje – 24.294.000 zł. Na koniec 2013 roku wynosił on 27,2 mln zł, natomiast na koniec 2014 roku – 39,1 mln zł. Dług w ciągu roku zwiększył się o kwotę 11,8 mln zł.

Lwią część zaplanowanych na 2014 rok dochodów gminy miały stanowić środki ze sprzedaży nieruchomości. Z tego tytułu zaplanowano aż 8,7 mln zł dochodów. RIO wskazuje, że udało się pozyskać jedynie 3,7 mln zł. Kolegium stwierdziło, że zaplanowany przez Bronisława Karpińskiego budżet był nierealny do wykonania. Samorząd przekroczył także o 500% dopuszczalny wskaźnik dotyczący możliwości spłaty zadłużenia.

Zobacz także: „Krótka geneza kamieńskiej drogi do finansowej zapaści”

Kredyty, obligacje i pożyczki to nie jedyne pozostałości po ostatnich latach rządów w gminie Kamień Pomorski. W 2015 roku wypłacono środki za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście, oznakowanie pionowe i poziome – 172.823,72 zł, wynagrodzenie dla wykonawcy za  budowę drogi w Grębowie – 326.442,07 zł, odwodnienie drogi we Wrzosowie – 18.450,00 zł, przebudowę Placu Garażowego – 44.993,60 zł, ratę za wykup poddaszy przy ul. Makuszyńskiego – 54.000,00 zł, spłata do 2022 roku (faktura z 2012r.), modernizację kotłowni w Ratuszu – 60.500,00 zł oraz instalację gazową w świetlicy w Jarszewie – 14.700,00 zł

Ponadto w 2015 roku wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia pod drogi gminne mieszkańcowi Wrzosowa – 783.452,00 zł oraz spłacono część zobowiązań po przejętym spadku zmarłego mieszkańca Gminy- 80.955,00 zł. Łącznie daje to kwotę 1.556.316,39 zł. To jednak nie wszystko, gdyż dopiero w 2016 roku spłacano zobowiązania wynikające z wystawionych przez wykonawcę faktur w roku 2014 za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście, oznakowanie pionowe i poziome – 164.800,29 zł. W 2016 roku spłacono również część zobowiązań po przejętym spadku zmarłego mieszkańca Gminy wraz z kosztami związanymi z postępowaniem – 138.025,21 oraz wypłacono zasądzone zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w pożarze w roku 2009 – 128.443,23 zł.