DSC01935

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie składa zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu przepisów przy udzielaniu zamówienia publicznego przez Renatę Bielaszewską – Mamzer, byłą prezes KTBS.  Chodzi o budowę słynnego „parkingu wielopoziomowego”, która nigdy nie doszła do skutku. Zamiast tego, bez przeprowadzenia przetargu a jedynie aneksem podpisanym 16 stycznia 2015 roku z pominięciem zasad konkurencji była prezes KTBS niezgodnie z prawem udzieliła zamówienia firmie Stanisława Jankowskiego. W ocenie UZP naruszenie miało wpływ na wynik całego postępowania.

Kontrolerzy z Urzędu Zamówień Publicznych po przeprowadzeniu analizy dokumentów dopatrzyli się szeregu nieprawidłowości w tym m.in. braków w dokumentacji, braku odpowiedniej kadry u wykonawcy a także niezgodne z przepisami aneksowanie inwestycji przez byłą prezes KTBS. Budowa parkingu powinna odbyć się w ramach nowego zamówienia. – Tymczasem zamawiający jedynie w drodze aneksu, bez przeprowadzenia nowego postępowania, udzielił zamówienie na przedmiot tak istotnie różny od pierwotnego, że w istocie zupełnie nowy. Nie sposób bowiem uznać, że parking wielopoziomowy jest tym samym, co parking naziemny– czytamy w piśmie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z projektem przy nowo budowanym kwartale dominikańskim przy ulicy Okrzei, według pierwotnego założenia miał stanąć wielopoziomowy parking. Pomimo, że wcześniej nie prowadzono m.in. badań gruntu na wykonanie projektu przeznaczono ponad 65 tys. zł. Do zadania ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Inwestycja miała kosztować 2 mln 259 tys. zł i zapewnić 58 miejsc parkingowych, jednak nigdy nie doszła do skutku. Budowa parkingu nigdy nie doszła do skutku, gdyż jak poinformowała była prezes Renata Bielaszewska – Mamzer, w oparciu o wnioski zawarte w zleconym raporcie geologicznym, którego opracowanie miała zlecić firma ZURB Stanisław Jankowski, teren inwestycji został zakwalifikowany jako rejon o warunkach geologiczno-inżynierskich utrudniających budownictwo. Projekt wart 65 tysięcy złotych trafił więc do kosza.

Zobacz także: Jak w Kamieniu Pomorskim parking budowano

Kamieńskie TBS za blisko 32 tys. złotych brutto zleciło wykonanie projektu zamiennego parkingu. Dalej było jeszcze ciekawiej, gdyż Renata Bielaszewska-Mamzer, która obecnie przewodzi Zarządowi Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. z o.o zamiast ogłosić nowy przetarg i unieważnić poprzedni na budowę parkingu wielopoziomowego za 2 mln 259 tys. zł, który nigdy nie został wykonany, 16 stycznia 2015 roku – czyli niemalże po dwóch latach po poprzednim przetargu podpisała aneks do umowy zawartej z wykonawcą. Nowy parking miał kosztować 841 tys. zł brutto.

W toku analizy dokumentów okazało się, że firma ZURB Stanisława Jankowskiego nie posiadała wymaganego zasobu kadrowego, co powinno wykluczyć ją z postępowania. – Wykonawca nie wykazał, że dysponuje potencjałem kadrowym w zakresie kierownika budowy. Jednocześnie z dokumentacji kontroli nie wynikało, że kierowana przez Renatę Bielaszewską-Mamzer spółka podjęła jakiekolwiek czynności weryfikacji potencjału kadrowego w firmie, która miała budować parkinginformuje dyrektor Ewelina Gabala.

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są upomnienie, nagana, kara pieniężna oraz zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat. Za działania Renaty Bielaszewskiej-Mamzer KTBS czeka finansowa kara.

[vc_facebook]