Burmistrz Wolina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – do spraw kontroli wewnętrznej i zarządczej. Od kandydatów wymagane jest obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność, wykształcenie wyższe, minimum trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz odpowiedni stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
  • o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
  • o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.);
  • prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.);
  • o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446, z późn. zm.);
  • kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.).
 2. Bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych oraz zasad funkcjonowania samorządu.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Umiejętność podejmowania decyzji.
 5. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, terminowość, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
 6. Znajomość pakietu MS Office.
 7. prawo jazdy kategorii B.

Zadania w zakresie kontroli zarządczej:

 • zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • sporządzanie dla Burmistrza Wolina propozycji planu działalności Urzędu z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Burmistrza Wolina,
 • koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej,
 • bieżące informowanie Burmistrza Wolina Urzędu o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie na potrzeby instytucji zewnętrznych,
 • koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • przekazywanie Burmistrzowi Wolina wyników samooceny oraz propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością,
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 2. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 3. Praca w budynku i poza nim.
 4. Praca przy komputerze.
 5. Praca przy sztucznym oświetleniu.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztę na adres Urząd Miejski w Wolinie ul. Zamkowa 23 72-510 Wolin z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – „Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej i zarządczej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.” w terminie do dnia 17.04.2017 r., do godziny 12:00. O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA