Burmistrz Golczewa zaprasza do negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Golczewska Woda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi o 50 udziałów w spółce. Nominalna wartość jednego udziału wynosi 300 złotych. Nowy nabywca, uzyska 50% kapitału zakładowego spółki mające stać się potentatem na lokalnym rynku. 

Spółka docelowo ma pobierać, uzdatniać i sprzedawać wodę, produkować napoje bezalkoholowe oraz wody mineralne i pozostałe wody butelkowane. Zbycie udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Gmina Golczewo nie dopuszcza innej formy zapłaty za udziały niż forma gotówkowa i nie dopuszcza rozłożenia zapłaty za udziały na raty. Oferowana cena za jeden udział nie może być niższa niż jego wartość, tj. 7 323,59 zł. Oferty zawierające niższą cenę nie będą rozpatrywane. Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych złożeniem odpowiedzi na zaproszenie po przedstawieniu stosownych dokumentów, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania podmiotu oraz – po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności – będą mogły zapoznać się z sytuacją prawną i ekonomiczno-finansową spółki oraz strukturą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu i złożona do dnia 24 maja 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.” i „Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację potencjalnego nabywcy. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze strukturą odpowiedzi na zaproszenie, która jest udostępniona na stronie bip.golczewo.pl. Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowane pisemnie w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania odpowiedzi o rozpatrzeniu odpowiedzi i dopuszczeniu do negocjacji.

Zbywca zastrzega sobie prawo do:

  1. Wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje.
  2. Odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.
  3. Przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przed upływem terminu złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.
  4. Przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.
  5. Zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywca nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy. We wszystkich sprawach związanych z niniejszą transakcją inwestorzy powinni kontaktować się z Burmistrzem Golczewa Andrzejem Danielukiem.