UM w Międzyzdrojach fot. kamienskie.info

Burmistrz Międzyzdrojów wdrażając w kierowanym przez siebie urzędzie najwyższe standardy wprowadza tzw. politykę antykorupcyjną. – Zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z przestępstw korupcyjnych przyjmuje tę politykę jako wyraz chęci wdrożenia efektownych mechanizmów przeciwdziałania zjawiskom korupcji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach – czytamy w zarządzeniu.

Jak zaznacza w piśmie burmistrz, na korupcję szczególnie narażeni są pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, postępowań podatkowych, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu, o wydanie decyzji środowiskowych, sprzedaż nieruchomości czy gruntów czy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak ma być realizowana Polityka antykorupcyjna w Międzyzdrojach? Głównie poprzez zapewnienie jawności przy realizacji zadań administracji publicznej, stosowanie przejrzystych procedur postępowania, monitorowaniem procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie odpowiednich środków zaradczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej, świadomości zagrożeń korupcyjnych, świadomości społecznej i wpajania etycznych wzorców postępowania.

Zgodnie z zarządzeniem, pracownicy szczególnie narażeni na możliwość prób korupcyjnych muszą podporządkować się także dodatkowym regułom w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Urzędnicy mogą się spotykać z interesantami jedynie w godzinach pracy urzędu oraz pomieszczeniach urzędu. Jeżeli zachodzi taka konieczność, w innych miejscach i terminach związanych z postępowaniem, jednakże wybór takiego miejsca wymaga akceptacji przełożonego. Pracownicy międzyzdrojskiego magistratu powinni unikać sytuacji pozostawienia interesanta samego w pomieszczeniach.

Mogą prowadzić konsultacje i uzgodnienia w sprawach podmiotów gospodarczych wyłącznie z ich ustanowionymi lub statutowymi przedstawicielami. Tego typu spotkania muszą być poprzedzone zażądaniem przedstawienia i sprawdzenia statutowego umocowania lub pełnomocnictwa podpisanego przez osoby do tego upoważnione. W rozmowach ze stroną postępowania powinno uczestniczyć co najmniej dwóch pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, pracownik Urzędu ma sporządzić z niego protokół, który podpisują wszyscy uczestnicy postępowania.

Pracownik urzędu miejskiego nie może przyjmować prezentów lub innych korzyści mogących podważyć zaufanie, co do jego bezstronności przy podejmowaniu decyzji. Fakt proponowania prezentu lub innej korzyści należy zgodnie z zarządzeniem burmistrza niezwłocznie zgłosić pisemnie bezpośredniemu przełożonemu.