Burmistrz Leszek Dorosz odpowiada na petycję mieszkańców, którzy podczas ostatniej sesji za pośrednictwem radnej Ewy Trott złożyli 30 podpisów w sprawie podpisanej przez niego umowy dzierżawy ponad czterech tysięcy metrów kwadratowych terenu tuż przy promenadzie przy ul. Bohaterów Warszawy. Mieszkańcy za pośrednictwem radnej twierdzili, że do tej pory był to teren zielony, strefa ciszy. Burmistrz postanowił wyjaśnić swoją decyzję.

„Gmina Międzyzdroje, jako jedyna w województwie zachodniopomorskim otrzymała unijne dofinansowanie z programu krajowego na rozwój terenów zielonych. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 5,1 mln złotych, a wartość całego projektu to kwota ponad 6 milionów złotych. Zakłada on stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. 

Tereny objęte zadaniem mają powierzchnię ponad 88000 m2 i podzielone zostały na 8 obszarów. Jednym z nich jest obszar o powierzchni 7451 m2 obejmujący w całości teren działki, którym są Państwo zainteresowani. Na tym obszarze od jesieni br. rozpoczną się prace w celu przekształcenia i zagospodarowania terenu, tworząc otwarty ogólnodostępny park. Projektowane elementy obejmują strefę pikniku, nadmorską ścieżkę pieszą, miejsca rekreacji aktywnej oraz miejsca spotkań towarzyskich. Projekt przewiduje nasadzenia roślin i trawników. 

Aby sprostać takiemu wyzwaniu, Gmina Międzyzdroje musi zabezpieczyć tzw. wkład własny, który wynosi ponad 900 tys. złotych. Organ wykonawczy Gminy jakim jest Burmistrz, musi dbać nie tylko o stronę wydatkową budżetu, ale również o dochody bilansujące budżet. W tym przypadku ważnym było również to, aby osoby dzierżawiące teren były mieszkańcami Gminy Międzyzdroje ze względu na dodatkowe dochody wpływu podatków CIT i PIT. 

Ponieważ gmina otrzymała dwa wnioski na dzierżawę tego terenu, udało się pogodzić zainteresowane strony, proponując różne terminy dzierżawy. Dzięki tej decyzji Gmina otrzymała ok. 10%  koniecznych środków na realizację opisanego wcześniej zadania. 

Informuję również, że radni byli świadomi podjętej decyzji od kilku miesięcy. Organ wykonawczy podpisał z przysługującego mu prawa podpisania umowy do trzech lat. Ponadto informuję, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie uzależniają zawarcia przez burmistrza umowy z dzierżawcami od zgody Rady Gminy. Reguluje to art. 18 ustawy 2 pkt 9 lit. a, ustawy o samorządzie gminnym.

Burmistrz Międzyzdrojów
Leszek Dorosz”