szkoła

Rada Miejska w Kamieniu Pomorski podejmie dziś decyzję w sprawie przeznaczenia środków pozwalających na otrzymanie dofinansowania na stypendia socjalne uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. Łącznie gmina może pozyskać pozyskać ok. 80 tys. złotych dotacji, co pozwoli na przyznanie stypendium około 170 uczniom.

Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego na jednego członka danej rodziny ucznia. Przy wliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie, bez stałych źródeł dochodu lub odbywające zasadniczą służbę wojskową. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia.

Aby uzyskać stypendia, gmina musiała zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20 tys. złotych. Co ciekawe, kamieński samorząd, pomimo ciążącego na nim obowiązku ostatni raz o stypendia ubiegał się w 2011 roku.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy, w kolejnych latach również chcemy kontynuować to zadanie w celu pomocy najbardziej potrzebującym uczniom naszej gminy – powiedział Leszek Szefliński, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego.