plakat_targowisko

Kamieńscy radni uprościli i skonkretyzowali zasady handlu w gminie Kamień Pomorski  a także zasady stosowania opłaty targowej. Główny cel tych działań to zachęcanie do handlu w miejscach do tego przeznaczonych  i przekierowanie osób prowadzących handel na zorganizowane Targowisko miejskie zlokalizowane w kwartale ulic Mieszka I i Elizy Orzeszkowej. Rada wyznaczyła też inkasenta opłaty targowej. Został nim pracownik Urzędu Miejskiego Roman Rączkowski.

Obowiązująca dotychczas uchwała nie precyzowała miejsc, w których można stosować daną stawkę, a wielość  stawek i obowiązujących stref oraz brak określenia inkasenta z imienia i nazwiska powodowała brak wpływów do budżetu a także konflikty między samymi handlującymi.

Dzisiaj już wiadomo, że na Targowisku kamieńskim można prowadzić handel za stawkę dzienną 1 zł za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni, natomiast w miejscach poza Targowiskiem za 500 zł dziennie (stawka w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie). Radni znieśli też zapis starej uchwały o zwolnieniach podmiotowych, tj.  dla rolników, działkowców, organizatorów imprez. Na zwolnienia te nie pozwala obowiązujące prawo. Jednak będą obowiązywały zwolnienia z opłat w miejscach sprzedaży podczas gminnych imprez masowych.

Jak wynika z wyroku sądu administracyjnego, inkasenta opłaty targowej rada gminy musi wskazać z imienia i nazwiska. Nie ma do tego kompetencji burmistrz.  Radni na piątkowej sesji wyznaczyli pracownika Urzędu Miejskiego Romana Rączkowskiego na inkasenta opłaty targowej. W okresach przedświątecznych ze względu na potrzebę dokonywania zakupów przez mieszkańców gminy na terenach innych niż Targowisko zrównuje się stawkę opłaty targowej z tą jaka obowiązuje na Targowisku (przed 1 listopada, przed Bożym Narodzeniem)