dscf9141rwszy atak zimy w tym roku przysporzył wiele problemów. Na lokalnych drogach zalega pokrywa śniegowa, a my wciąż odbieramy informacje, że nie wszędzie przejazd należy do komfortowych warunków. W związku z istniejącym problemem odśnieżania w ostatnim czasie lokalnych dróg informujemy, że zimowe utrzymanie dróg ich odśnieżanie i zwalczanie śliskości zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy do obowiązków zarządcy drogi.

Prócz wyżej wymienionych obowiązków do zarządcy drogi, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), w okresie zimowym należą obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych m.in. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Na podstawie ww. ustawy właściciele poszczególnych nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota i śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Słusznie uważają mieszkańcy, że odśnieżanie chodników przyległych do dróg publicznych należy do obowiązku właścicieli przedmiotowych nieruchomości np. chodnik wzdłuż ulicy Zwycięstwa czy Witosa. Utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątniecie błota, śniegu czy lodu na chodnikach nieprzyległych bezpośrednio do posesji, a leżących wzdłuż dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich należy już w takim przypadku do zarządcy konkretnej drogi.