IMG_5754

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zrzeszająca wszystkie gminy powiatu kamieńskiego znalazła się w czołówce lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego, które uzyskały wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wybór LGD do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, został przypieczętowany podpisaniem umowy ramowej, które odbyło się 9 maja br. w „Dworku Wolińskim”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował wicemarszałek Jarosław Rzepa. Ze strony LGD umowę o przyznaniu pomocy podpisał Prezes – Marek Matys wraz z Członkiem Zarządu – Ryszardem Mrozem.

Strategia zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców, rozbudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocji walorów turystycznych obszaru działania. Beneficjentami Strategii mogą być jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne.

Największy strumień finansowy (50% budżetu) jest skierowany na wsparcie tworzenia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i generowanie nowych miejsc pracy. Na szczególne wsparcie liczyć mogą grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. kobiety oraz osoby młode do 30 roku życia. Pierwsze nabory wniosków zostały zaplanowane na IV kw. br. Łączny budżet Strategii to 7.570.000 zł.