biblioteka

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim. Wszystko przez fakt, że po ponad 50-latach z biblioteką żegna się Helena Zwolska. 

Od przyszłych kandydatów wymagane jest obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, zdolność do czynności prawnych, najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3–letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz niekaralność.

20151209_181922

Była dyrektor (na zdjęciu w środku) od lat pełniła funkcję kierowniczą i przebywała jednocześnie na emeryturze.

Ponadto jako wymagania dodatkowe wskazano znajomość ustaw z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw. Nowego dyrektora powinna cechować samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim” do 18 stycznia 2016 roku.